lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

อัพเดทสถานะจัดส่งสินค้า สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ ทางหน้าเว็บยันฮีออนไลน์ แฟนเพจยันฮีออนไลน์ และไลน์ยันฮีออนไลน์

เจ้าของร้าน

♥♥ เลขพัสดุ EMS รอบวันที่ 4.2.2014 ค่ะ ♥♥มัทนี แก้วอินตา EK 6395 5836 6 TH

พรพิสุทธิ์ รัตนพันธุ์ EK 6395 5837 0 TH

นันทิพร พวงแก้ว EK 6395 5838 3 TH

วารุณี เกษมรักษ์ EK 6395 5839 7 TH

ปรียาภรณ์ หลงศรีภูมิ EK 6395 5840 6 TH

ณิชาภัทร พิทักษ์เจริญวงศ์ EK 6395 5841 0 TH

พัชรพล ไม้พลวง EK 6395 5842 3 THขอบพระคุณที่ไว้ใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮีค่ะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

♥♥ เลขพัสดุรอบวันที่ 6.2.2014 ค่ะ ♥♥

รสรินทร์ ชาญเดช EK 6395 5853 9 TH
อภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล EK 6395 5854 2 TH
ปิยวรรณ สิมาพันธ์ EK 6395 5855 6 TH
ปทุมวรรณ คชสงค์ EK 6395 5856 0 TH
วรัญญา มีวรรณ EK 6395 5857 3 TH
ปริยาภัทร อ่ำชื่น EK 6395 5858 7 TH
ทิพวรรณ รัตนภักดี EK 6395 5859 5 TH
ณิชาภา กระตรุดเงิน EK 6395 5860 0 TH
วิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ EK 6395 5861 3 TH
เบญจมาศ ภาสดา EK 6395 5862 7 TH
พิพัฒน์พงษ์ อัดตพงศ์พันธ์ EK 6395 5863 5 TH
นุชจรีย์ ศิริโภคา EK 6395 5864 4 TH
ฐากฤช ทิพย์รัตน์ EK 6395 5865 8 TH
รัตนาวดี ศรีรัตนอร่าม EK 6395 5866 1 TH
วรี พันธุ์คงดี EK 6395 5867 5 TH
ชไมพร ยิ้มย่อง EK 6395 5868 9 TH
อนุรักษ์ เกษรรัตน์ EK 6395 5869 2 TH
กิติยา กันยา EK 6395 5870 1 TH
ณัฐธิดา ศรีทอง EK 6395 5871 5 TH
ชาธิดา กะเรียงดี EK 6395 5872 9 TH

====== ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮี ======

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

 เลขพัสดุ EMS รอบวันที่ 5.2.2014 ค่ะ 

ธิติมา พิเชฐจินดากุล EK 6395 5843 7 TH

อดิศักดิ์ พรรณราย EK 6395 5844 5 TH

รุจาภา วุฒิพงษ์ EK 6395 5845 4 TH

ศุภิกา อุปันโน EK 6395 5846 8 TH

นวพร เอี่ยมทอง EK 6395 5847 1 TH

นงเยาว์ ชูสังข์ EK 6395 5848 5 TH

กิตติยา จันทวิมล EK 6395 5849 9 TH

Sumarin Ninmanee EK 6395 5850 8 TH

ศศิธร จันทร์โสม EK 6395 5852 5 TH

======= ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ รพ.ยันฮีค่ะ =========

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

♥♥ แจ้งเลขพัสดุรอบวันที่ 8.2.2014 ♥♥นิตยา วงษ์สุขดี EK 6395 5879 4 TH


ทิราภรณ์ เฟื่องวงษ์ EK 6395 5880 3 TH


ธนพงศ์ วิญญายะโก EK 6395 5881 7 TH


อติกานต์ ก้อนทอง EK 6395 5882 5 TH


สุวรรณ ฤทธิชัย EK 6395 5883 4 TH


ภามมณี โชติภาสโสภิต EK 6395 5884 8 TH

 

ปาราวุฒิ บุญเทศ EK 6395 5885 1 TH


สาลิณี พูลสุข EK 6395 5886 5 TH


ชุติกาญจน์ รัฐภูมิ EK 6395 5887 9 TH

 

======= ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ รพ.ยันฮีค่ะ =========

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

♥♥ เลขพัสดุรอบวันที่ 10.2.2014 ค่ะ ♥♥

ธนวรรณ ประเทศา EK 6395 5888 2 TH
สุพัตรา ชีพธำรง EK 6395 5889 6 TH
อริชา ฆ้องชัยทอง EK 6395 5890 5 TH
ณฐพร สานธิยากูน EK 6395 5891 9 TH
ประทีป ชนะวงษา EK 6395 5892 2 TH
นฤมล ทองเจริญ EK 6395 5893 6 TH
นลินนิภา รัตนวิจิตร EK 6395 5894 0 TH
ปรัศนี เจริญพันธ์ EK 6395 5895 3 TH

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮีค่ะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

♥♥ เลขพัสดุรอบวันที่ 11.2.2014 ค่ะ ♥♥

พัทธนันท์ ยะพะง่า EK 6395 5896 7 TH

นิรวิทธิ์ สิระวิทยาวานิช EK 6395 5897 5 TH

พีรัตน์ นาคมาศ EK 6395 5898 4 TH

สุชาดา โพธิ์กลับ EK 6395 5899 8 TH

ดวงทิพย์ เส็งทั่น EK 6395 5900 4 TH

สิริกาญจน์ ร่วมเงิน EK 6395 5901 8 TH

สุภัทรตรา คำนับพะเนา EK 6395 5902 1 TH

ศิริทิพย์ งามวิลัย EK 6395 5903 5 TH

วิมลรัตน์ โบกดำ EK 6395 5904 9 TH

ภัทรนิธิ์ สุวรรณลพ EK 6395 5905 2 TH

ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนคร้าาา

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

♥♥ เลขพัสดุรอบวันที่ 12.2.2014 ♥♥ 

วรตา สายทอง EK 6395 5906 6 TH

ยุทธชัย ตันพาณิชย์ EK 6395 5907 0 TH

พรศิริ สุนทรประสิทธิ์ EK 6395 5908 3 TH

สุวิมล จิตมาลย์ EK 6395 5909 7 TH

สุทธาทิพย์ เทียมกิ่งทอง EK 6395 5910 6 TH

ราตรีรัตน์ เกกินะ EK 6395 5911 0 TH

สมฤทัย บุญเล็ก EK 6395 5912 3 TH

อำนวย ใจกล้า EK 6395 5913 7 TH

ซารีนา ตายี EK 6395 5914 5 TH

นิชาภา วงศ์เวียน EK 6395 5915 4 TH

พชร บุญเรืองขาว EK 6395 5916 8 TH

อรทิรา วิไลเลิศพงศ์พันธ์ EK 6395 5917 1 TH

รุ่งนภา พร้อมพวก EK 6395 5918 5 TH

= = = = == = = ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮี = = = = = = =

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

EMS 13.02.2014 จ้าา


เกศินี เพชรนภาพรรณ EK 6395 5919 9 TH


กิจติภรณ์ ยศสงคราม EK 6395 5920 8 TH


ณัฐวรรณ ผลทวี EK 6395 5921 1 TH


พาฝัน พลเยี่ยม EK 6395 5922 5 TH


เบญจมาศ บาลเย็น EK 6395 5923 9 TH


ธีราพร ทองกอบสุข EK 6395 5924 2 TH


ประไพศรี จำนงค์ทรัพย์ EK 6395 5925 6 TH


รุ่งอรุณ บังเกิด EK 6395 5926 0 TH


เพลินพิศ มากทองหลาง EK 6395 5927 3 TH


วสินี ไขว้พันธุ์ EK 6395 5928 7 TH EK 6395 5928 7 TH


จิตติมา จันทพันธ์ EK 6395 5929 5 TH


สินค้าที่จัดส่งทางนิ่มซี่เส็ง วันที่ 13.02.2014

1. พัชรินทร์ ปิ่นทอง เลขที่ใบส่ง 5702 - 018
2. จิตรา ปรีชากุล เลขที่ใบส่ง 5702 - 025EMS 15.02.2014 จ้า

ยุตจิรา วงค์หลวง EK 6395 5930 0 TH


อัญชลิกา สิริพัฒน์ธนโชติ EK 6395 5931 3 TH


ขนิษฐา จันทร์แก้วเดช EK 6395 5932 7 TH

 

= = = = == = = ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮี = = = = = = =

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน

♥♥ เลข EMS รอบวันที่ 18.2.2014 ♥♥

ศิริกัญญา ปั้นรัด EK 6395 5945 0 TH
กชพรรณ สินทรัพย์ EK 6395 5946 3 TH
ลัดดา แพงศรี EK 6395 5947 7 TH
ปารวุฒิ บุญเทศ EK 6395 5948 5 TH
เสาวลักษณ์ เกิดมูล EK 6395 5949 4 TH
พิชชุกานต์ นิ่มศรี EK 6395 5950 3 TH
ยิงยศ ประทุมวัน EK 6395 5951 7 TH
วิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ EK 6395 5952 5 TH
สุภาภรณ์ สาระพล EK 6395 5953 4 TH
สุภิญญา ปานิล EK 6395 5954 8 TH
อัจฉรา สิทธิตัน EK 6395 5955 1 TH
เจนจิรา ยาวิลาศ EK 6395 5956 5 TH
นุชนารถ สงวนดำ EK 6395 5957 9 TH
Tanakit Pansuwan EK 6395 5958 2 TH
คุณหลิน ร้านชุมชนเภสัช EK 6395 5959 6 TH

 

== = = ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮี = = = =

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน

EMS 19.02.2014

จิตติ ไหลศิริกุล EK 6395 5960 5 TH 
เมติรัตน์ โตพุ่ม EK 6395 5961 9 TH 
ธิติมา พิเชฐจินดากุล EK 6395 5962 2 TH 
เบญจมาศ ภาสดา EK 6395 5963 6 TH 
ปรณี สว่างวงศ์ EK 6395 5964 0 TH 
Sumarin Ninmanee EK 6395 5965 3 TH 
ธนวรรณ ประเทศา EK 6395 5966 7 TH 

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนคร้าาาา♥♥

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน

♥♥ เลขพัสดุรอบวันที่ 20.2.2014 นะค่ะ ♥♥ 

พลอยพร พรมศรี EK 6395 5967 5 TH 

ศิรินทร์มาศ แสงเพชร EK 6395 5968 4 TH 

อุสา มีศรีเดชธนา EK 6395 5969 8 TH 

กฤตยา ฆารโสภณ EK 6395 5970 7 TH 

อุดร แท่นทอง EK 6395 5971 5 TH 

วิภาพร เจนการะกุล EK 6395 5972 4 TH 

ชลธิชา วราภรณ์ EK 6395 5973 8 TH 

ไซมะ บีราเฮง EK 6395 5974 1 TH 

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจสินค้าคุณภาพในเครือ รพ.ยันฮี ค่ะ

1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 38 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้
TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม2,519,980 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,864,519 ครั้ง
เปิดร้าน2 ม.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท20 มิ.ย. 2561

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านยันฮี ออนไลน์ จำหน่ายสินค้า รพ.ยันฮี ครีมหน้าขาว ครีมลดสิว ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ ของแท้ 100%
ร้านยันฮี ออนไลน์ จำหน่ายสินค้า รพ.ยันฮี ครีมหน้าขาว ครีมลดสิว ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ ของแท้ 100%
/www.yanheeonline.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก